Umowa zlecenie a umowa o dzieło

Wielu pracodawców, szczególnie na samym początku, zatrudniając pracownika, proponuje mu umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Bardzo często jednak nie mamy pojęcia czym jedna różni się od drugiej. Choć pojęcia tych umów wydają nam się intuicyjne, nic bardziej mylnego. Warto zatem dowiedzieć się jakie są podstawowe różnicy między umową zlecenie a umową o dzieło, aby nie być zaskoczonym, ponieważ zszokować może nas nie tylko brak benefitów, ale również brak wysokości wynagrodzenia, którego się spodziewaliśmy.

PRZEDMIOT UMOWY

W przypadku pierwszej z nich przedmiotem jest dokonanie przez przyjmującego zlecenie (zleceniobiorcę) określonej czynności prawnej (tzn. wywołującej skutek prawny) na rzecz dającego zlecenie (zleceniodawcy). W praktyce jej charakter utożsamiany jest z umową zlecenia, a często tak samo przez strony nazywany. Natomiast w przypadku umowy o dzieło przedmiotem jest wykonanie przez przyjmującego zamówienie (wykonawcę dzieła) oznaczonego jako dzieło, które może mieć charakter zarówno materialny, niematerialny, samoistny, istniejący niezależnie od wykonawcy)i obiektywnie pewny do osiągnięcia.

RÓŻNICE W WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA

Obie umowy cywilnoprawne różni także sposób rozliczania, czyli wyliczania kwoty wynagrodzenia netto dla zleceniobiorcy i wykonawcy dzieła. Zawarcie każdej z tych umów powoduje powstanie innych obciążeń wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego po stronie zleceniodawcy i zamawiającego. W przypadku umowy o dzieło pobiera się wyłącznie podatek dochodowy od osób fizycznych. Osób tych nie zgłasza się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i nie uiszcza się od nich żadnych składek na ubezpieczenie społeczne. Dlatego też najczęściej na podstawie takiej umowy zatrudniani są studenci.Umowa zlecenie a umowa o dzieło

SKŁADKI UBEZPIECZENIOWE

Zawarcie umowy zlecenia rodzi oprócz obowiązków podatkowych także zobowiązania w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Umowa zlecenie może być objęta dobrowolnym lub obowiązkowym ubezpieczeniem rentowym i emerytalnym, a także obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. W takiej sytuacji oczywiście są pewne wyjątki i odstępstwa od tej reguły. Jeśli umowa zlecenie została zawarta z własnym pracownikiem, wówczas zleceniobiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym. Za takiego pracownika należy więc składkę opłacać podwójnie. Taka osoba podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotny z tytułu zlecenia, ponieważ umowa zlecenie jest jedynym tytułem do ubezpieczeń. Jeżeli zaś umowa zlecenie została podpisana z pracownikiem, który pracuje na umowę o pracę w innej firmie i są za nią odprowadzane składki ZUS z tytułu umowy zlecenia podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeśli jednak zleceniobiorca w wypadku umowy o pracę nie pobiera najniższej możliwej płacy w przeliczeniu na miesiąc, wówczas podlega on obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i zdrowotnemu z tytułu umowy zlecenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here